Система

Сертификационната система е най-мощният инструмент за налагане на устойчивите проекти на пазара. Сертификатите обхващат оценката на проектите съгласно критериите за устойчивост и по този начин те се превръщат във важен инструмент за насърчаване на устойчивото строителство.

 DGNB е най-новата система за сертифициране на устойчиви сгради и се определя като система от последно поколение. По своята структура тя съответства най-пълно на  европейските и международни нормативни изисквания. Тя обхваща фазите на проектиране, изграждане и експлоатация по време на целия жизнен цикъл на сградата. Тя съдържа най-пълен набор от критерии за устойчивост. Налице е разделяне между качествата на сградата, качествата на процесите при проектиране, строителство и експлоатация и качествата на местоположението й. Измеримостта на качеството чрез точни количествени показатели гарантира нейната обективност. Системата обхваща повече от 50 критерия.

Основните показатели за оценка са обособени в шест основни групи – екологично качество, икономически показатели, социо-функционално качество, техника, процеси и местоположение. Системата дава пълна свобода на проектантите при оформянето на сградата. Сертификати се присъждат в зависимост от качеството в три категории – злато, сребро и бронз. В системата се отчита на значимостта на всеки критерий, което е приоритет, защото определения фактор на тежест може се адаптира към регионалните условия.

Сертифицирането е средство за имидж, израз на висока корпоративна отговорност и е доказателство за реалните характеристики на сградите, които повишават тяхната пазарна стойност.