Сертифициране

Начало / Сертифициране

Сертифицирането е важен инструмент за насърчаване на устойчивото строителство. Чрез него се възнаграждават усилията и мерките предприети от инвеститорите да допринесат за създаването на една устойчива среда в България.

Предимствата от сертифицирането са, че сертификатът е:

  • доказателство за високото качество на сградата пред собствениците и ползвателите
  • повишава шансовете за продажба и наемане на пазара за недвижими имоти
  • дава сигурност на инвеститора, че заложените цели в етапа на проектиране ще се реализират при изпълнението
  • повишава качеството и стойността на проекта на архитекти и инженери
  • базира се на принципа за жизнения цикъл на сградата, който е задължителен за проекти на публично-частния сектор
  • служи като инструмент за комуникация и управление за инвеститори или собственици и документира техния ангажимент в областта на устойчивото развитие

От сертификата печелят не само собственици, инвеститори и ползватели на сградите, но и българската и европейска икономика.

Тенденциите за развитие на строителния сектор са в посока опазване на климата, здравето на хората и изграждането на висококачествени обекти.

Критерии

В основата на издавания от Bulgarian GBC сертификат е разработената от Германския съвет за устойчиво развитие (DGNB) система за оценка на качеството. Адаптирането й се осъществява от архитекти, инженери, специалисти в областта на топлотехническата ефективност, инвеститори и участници в строителния процес. Всички критерии на системата са измерими и дефинират обективно качеството на сградата. Системата дава свобода на проектантите при оформянето на сградата. В рамките на сертифицирането трябва да са изпълнени основни цели като енергийна ефективност и качество на въздуха в помещенията. Към съществените изисквания на системата принадлежи също и принципът за изследване на разходите през жизнения цикъл на сградата. Оценяват се едновременно трите основни аспекта на устойчивото развитие - екологичните, икономически и социални аспекти.

Пътят за издаване на сертификата ясно дефиниран. Ако Инвеститорът желае да получи сертификат за своя проект, той сключва договор с ВGBC и отделно с обучен и одобрен от ВGBC одитор. Основна задача на одитора е да одитира проектантския и строителния процес, да състави документи и доказателства според критериите залегнали в системата на BGBC за издаване на сертификат или предварителен сертификат – златен, сребърен или бронзов.

Той организира целия процес по сертификацията:

  • Регистриране на проекта в BGBC
  • Преглед, оценка и проверка на документите и доказателствата предоставени от инвеститора, проектантите и изпълнителити и др.
  • Попълване, оформяне и съставяне на необходите документи и тяхното внасяне в BGBC
  • Комуникация със Сертификационния Комитет и отговаряне на въпроси при необходимост

Ако всички документи внесени от одитора са изрядни и съответстващи на изискванията на системата, Инвеститорът получава предварителен сертификат за обекта, който е в етап на проектиране. Той има право да използва сертификата за маркетингови цели. Той също така подписва целеви каталог и поема отговорност за изпълнението на всички мерки заложени в него. На тази основа се разработват работните проекти и започва строителството. Задача на одитора е по време на проектирането и строителството да следи за изпълнението на целите.

След завършването на сградата ВGBC проверява целия този документиран процес. В случай, че всички заложени цели са изпълнени и предварителния сертификат се потвърди, инвеститорът получава своя окончателен сертификат.