ЗА ПРОЕКТА

Начало / BUILD UPON / ЗА ПРОЕКТА

Европейската комисия и Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно енергийната ефективност поставят цели за намаляване на консумацията на енергия с 20% към 2020 и намаляване на емисиите от парникови газове с 80%-95% към 2050. В тази връзка и съгласно член 4 от Директива 2012/27/ЕС е необходимо да се създаде дългосрочна национална стратегия за мобилизиране на инвестициите за обновяване на сградния фонд, чрез прилагане на дейности, свързани с основното обновяване на сградите и постигане на високи енергийни стандарти. Поставеният краен срок за публикуване на тази национална стратегия беше определен за 30.04.2014г. и вече е изтекъл, а на правителството на Република България предстои създаването и изпълнението на този документ.

В този контекст на 01.03.2015 г. стартира амбициозният проект BUILD UPON, който е с продължителност две години, и се разработва в партньорство стринадесет държави членки на Европейския съюз включително: България, Латвия, Ирландия, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция. Проектът BUILD UPON е социален проект, а не технически и представлява цялостен процес, а не поредната проява в областта на енергийната ефективност. Той създава платформа за стратегическо и ефективно устойчиво развитие, която ще популяризира информацията с помощта на програма за партньорство и сътрудничество. 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА BUILD UPON

Да се подпомогнат правителствата на партниращите сидържави в разработването и прилагането на дългосрочни национални стратегии за основното обновяванена съществуващия сграден фонд.

 

ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА BUILD UPON

 

  • Изработване на карта на заинтересованите страни в процеса за основното реновиране на сградния фонд.
  • Създаване на интернет платформа RENOWIKI, която ще обедини и представи успешни практики, приложени не само на територията на тринадесетте партниращи си държави, а на целия Европейски съюз.
  • Осигуряване на достъп до база данни и знания, които ще са на разположение на всички участници. Тези знания ще се надградят, идентифицирайки най-добрите практики и възможностите за приложението им в различния контекст на всяка държава.
  • Мобилизиране на диалог и координация между заинтересованите страни в строителния сектор – правителство, бизнес, финансови институции, неправителствени организации, академична и научна среда, медия и потребители чрез редица събития и инициативи , за създаване на обединена общност, която в срок до 01.04.2017 г. ще изработи и приложи в действие тази национална стратегия.
  • Обединената общност от експерти и професионалисти ще бъде мощен инструмент за разработване на иновативни концепции в следните направления: финансови иновации; иновативни бизнес модели; иновации в публичния сектор и социални иновации.

 

ПОЛЗИ:

  • Стимулиране на бизнеса и икономиката, чрез откриване на работни места, разширяване на пазара и намаляване на експлоатационните разходи.
  • Повишаване на екологичната отговорност и намаляване на въглеродните емисии.
  • Засилване на социалната отговорност, чрез подобряване на жизнения стандарт и качеството на застроената среда.
  • Усъвършенстване на строително-инвестиционния процес чрез прилагане на принципите за устойчиво развитие и устойчиво строителство.
  • Възстановяване на доверието към европейските институции.

 

РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕСА

Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) работи активно за трансформиране на строителния бранш в устойчив и отговорен, като дава своя принос в ясното формулиране на устойчиви цели и инструменти за тяхното постигане. BGBC, както и останалите съвети за устойчиво строителство на представените държави със съдействието на Съвета за устойчиво строителство на Обединеното Кралство (UKGBC)и на Световния съвет за устойчиво строителство (WorldGBC), са централни координатори в този процес.

 

Този проект се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.