Цели

Начало / За BGBC / Цели

ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

  •  Да разпространява сред обществото значимостта на използването на устойчиви технологии при проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради и урбанизирани територии за постигането на устойчива среда с минимални вреди върху okoлната среда;
  •  Да повишава общественото внимание по отношение изграждането на устойчива среда чрез представянето, разработването и стимулиране развитието и внедряването на такива технологии, които да вредят минимално на околната среда и да създават здравословни и устойчиви обитаеми пространства;
  • Да съдейства за разработването и представянето на такива технологии;
  • Да популяризира своята дейност и резултатите от нея и по този начин да допринася за развитието на устойчива среда в България в рамките на Европейския съюз;
  • Да влияе върху развитието и внедряването на всякакви устойчиви технологии, чрез популяризиране на достиженията в тази област сред архитекти, инвеститори и всички участници в регионалното развитие и благоустройството на местно и общодържавно ниво;
  • Да оказва съдействие на държавните и други институции при създаването на адекватна на международните стандарти номративна уредба за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради чрез използването на технологии, гарантиращи изграждането на устойчива среда;
  • Да разработва и участва в програми за развитие на дейността си в рамките на Европейския съюз;
  • Да съдейства за налагането на единен стандарт в България за сертифициране на сгради и съоръжения чрез създаването, одобрението и внедряването на единен стандарт за сертификация на базата на сега действащата германска система.

Целите си новата организация, която кандидатства за пълноправно членство в Световния съвет за устойчиво развитие - WGBC, базиран в Америка, ще постигне чрез развиване на българска сертификационна система.

BGBC ще организира обучението и ще подпомага развойната дейност, ще представя доклади за развитие, ще се произнася по законодателството чрез изготвяне на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на сдружението; ще организира срещи, изложби, семинари и други за постигане на целите си.

Български Съвет по Устойчиво Развитие ще осъществява регулаторни функции по отношение на проекти за сертификация и ще издава сертификати за съответствие към единния стандарт за устойчиво развитие, както и други дейности, подпомагащи тази област.

В дейността си той ще бъде подпомаган от германския клон на WGBC, който е обещал подкрепа за институционализирането на новата българска организация.