Сформира се Работна група между експерти на Българския съвет за устойчиво развитие и Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Със заповед на изпълнителния директор на АУЕР, инж. Кольо Колев, е създадена съвместна работна група от длъжностни лица от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и експерти на Българския съвет за устойчиво развитие (БСУР).

Партньорската инициатива ще стимулира енергийната ефективност и устойчивото развитие на базата на подписано споразумение за взаимно сътрудничество между двете организации.

Работната група предвижда съвместни инициативи за повишаване на осведомеността на деловите среди и на цялото общество в сферата на енергийната ефективност и устойчивото развитие. Агенцията и Съвета ще разменят информация свързана с иновативни технологии и постижения в областта на изграждането на устойчива среда, създаването на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства.

Председатели на работната група са президентът на БСУР арх. Георги Коларов и изпълнителният директор на АУЕР инж. Кольо Колев. Членовете на групата, водещи експерти в областта на енергийната ефективност и устойчивото развитие, ще работят съвместно за подобряване показателите, както в сградите, така и като цяло в градоустройството.

Ръководителите на двете организации са убедени, че съвместните им дейности ще допринесат за повишаване производителността и конкурентоспособността на българската икономика и ще повишат качество на живот на българските граждани. Двете страни са обединени от концепцията, че в основата на устойчивото развитие е постигането на баланс между човек, природа и икономика.