The Countdown Has Begun!

The Countdown Has Begun!

Днес  Европейската общност и  строителната индустрия е поставена пред  голямо предизвикателство – остава една година за правителствата на държавите-членки на ЕС да създадат своите стратегии за обновяване на съществуващи сгради.

Предизвикателството е поставено в Член 4 на новата директива за енергийна ефективност, който по думите на Ирландското представителство в Съвета на Европейската общност  е създаден „ не само за да подобри икономическото състояние на Съюза, но и да подобри цялото ни общество”. За първи път Европейската общност дискутира стратегиите и начините за постигане на  заложените в директивата цели в рамките на събитието " Planing for the long term: creating national renovation strategies", организирано от Европейската Регионална мрежа от Съвети за устойчиво строителство, в партньорството на BGBC.

Цялото събитие и презентациите от него можете да намерите тук

В рамките на деня бяха разисквани две основни теми:  необходимостта от силни платформи за диалог между правителство, бизнес и експерти от строителния сектор, които да разработят националните стратегии за реновиране на сгради и важността от осъществяване на международен диалог и споделяне на добри практики  от националните платформи.

Подчерта се и необходимостта в тези платформи да се включат и всички ключови заинтересовани страни, включително финансовия сектор, чиято роля ще нараства значително.

Това което трябва да направим до 30 април 2014г следва да бъде силна визия за това как ще построим Европа 2050. Стратегиите следва да бъдат ревизирани на всеки три години и Съветите за устойчиво строителство и други ключови заинтересовани страни трябва да се възползват от възможността да се гарантира истински устойчива среда.