Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – предложения и становища от БСУР

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – предложения и становища от БСУР

Българския Съвет за устойчиво развитие (БСУР)  участва в тематичната работна група (ТРГ) за разработване на оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. (ОПРР).

В рамките на работната група Съветът направи няколко предложения и изпрати следните експертни становища:

1.Предложение към проекта на приоритети и дейности  ОПРР 2014-2020 за включване на нов приоритет „Иновативни действия в областта на устойчивото градско развитие”

2.Позиция относно  Въвеждане на задължителното прилагане на правилата за Зелени обществени поръчки (ЗОП) във финансирането по ОПРР 2014 – 2020 и въвеждане на задължителното прилагане на правилата за Зелени обществени поръчки (ЗОП) във финансирането по всички оперативни програми за периода 2014 – 2020

3.Предложение за подобряване на  Оперативна програма регионално развитие 2014-2020;

4.Позиция на Управляващия орган и становище на БСУР към изложените мотиви

Български съвет за устойчиво развитие вижда смисъла на своето участие в работната група като възможност да даде своя принос в ясното формулиране на устойчиви цели, както и да подпомогне процеса на оценка на резултатите, предлагайки своята експертиза и международен опит.