ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с нестопанска цел "Български съвет за устойчиво развитие"

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с нестопанска цел "Български съвет за устойчиво развитие"

 

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25.04.2013г. от 17:00 часа в София Ивент Център (Търговски център Парадайз), гр. София, бул. Черни връх 100., при следния дневен ред:

 

 1. Отриване на  събранието и приветствие към членовете на BGBC от председателя на Съвета арх. Георги Коларов.
 2. Представяне на ръководещия събранието.
 3. Установяване на редовността на поканите, изпратени до членовете на сдружението във връзка с провеждането на Общото събрание и наличието на кворум за вземане на решения.
 4. Приемане на дневния ред на Общото събрание.
 5. Приемане на Доклада за дейността на председателя на сдружението.
 6. Приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. на сдружението.
 7. Освобождаване от отговорност наръководството на Управителния съвет на сдружението.
 8. Избор на контрольор на касата.
 9. План за развитие на Сдружението за 2013г.
 10. Приемане на допълнение и изменение на  предмета на дейност на Сдружението.
 11. Приемане на изменения в устава на Сдружението.

 Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Крум Попов” № 14, ет. 1

 Каним членовете на Съвета да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.