ПОКАНА за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Български Съвет за Устойчиво Развитие”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.02.2011 г. от 16:00 часа в офиса на фирма „Булгарконсулт АИ”, а именно: гр. София, ул. „Парчевич” № 23, при следния дневен ред:

 1. Представяне на присъстващите членове на Управителния съвет и приветствие към членовете на BGBC от председателя на Съвета арх. Георги Коларов.
 2. Представяне на ръководещия събранието.
 3. Установяване на редовността на поканите, изпратени до членовете на сдружението във връзка с провеждането на Общото събрание и наличието на кворум за вземане на решения.
 4. Приемане на дневния ред на Общото събрание.
 5. Приемане на Доклада на председателя на сдружението.
 6. Вземане на решения за структурни и организационни промени в сдружението.
 7. Представяне на Доклада на Изпълнителното бюро на сдружението.
 8. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и 2010 г. на сдружението.
 9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор на сдружението.
 10. Освобождаване от отговорност на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на сдружението.
 11. Избор на контрольор на касата.
 12. Приемане на изменения в Устава на сдружението.
 13. Приемане на структурата и състава на техническата комисия, комисията по допускане и провеждане на изпити и сертификационната комисия.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Крум Попов” № 14, ет. 1

Поканваме Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.