ПОКАНА за свикване на Общо Събрание - 30.06.2016

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание - 30.06.2016

До членовете на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие”,рег. по ф. д. № 476/2009 г. по описа на СГС, фирмено отделение.

 

ПОКАНА           

за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел

„Български Съвет за Устойчиво Развитие

 

            Уважаеми Дами и Господа,

            Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30.06.2016г (четвъртък) от 17.00часа вКепитъл Форт (Capital Fort),Конферентен Център, Зала Манхатън, бул.Цариградско шосе 90, гр. София,  при следния дневен ред:

  1.  Отриване на  събранието и приветствие към членовете на BGBC от председателя на Съвета арх. Весела Вълчева-МакГий.
  2. Представяне на ръководещия събранието.
  3. Установяване на редовността на поканите, изпратени до членовете на сдружението във връзка с провеждането на Общото събрание и наличието на кворум за вземане на решения.
  4. Приемане на дневния ред на Общото събрание.
  5. Приемане на Годишния Доклад за дейността на председателя на сдружението.
  6. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на сдружението.
  7. Вземане на решения  за промени в състава на Управителния Съвет на Сдружението.
  8. Освобождаване от отговорност на ръководството на Управителния съвет на сдружението.
  9. Избор на контрольор на касата.
  10. Сътрудничество с Европейската мрежа от съвети за устойчиво строителство - представяне на дейностите по проект BUILDUPONза подпомгане на правителството в процеса на разработване на национална стратегия за реновиране на сградния фонд, както и планираните дейности на BGBCза 2016г.

 Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Крум Попов” № 14, ет. 1

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Поканата за общото събрание можете да изтеглите от тук: