ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 23.04.2015

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 23.04.2015

            Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23.04.2015г (четвъртък) от 17.00часа в Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет 3, Зала Изток, ул. Лъчезар Станчев №5: гр. София,  при следния дневен ред:

  1.  Отриване на  събранието и приветствие към членовете на BGBC от председателя на Съвета арх. Георги Коларов.
  2. Представяне на ръководещия събранието.
  3. Установяване на редовността на поканите, изпратени до членовете на сдружението във връзка с провеждането на Общото събрание и наличието на кворум за вземане на решения.
  4. Приемане на дневния ред на Общото събрание.
  5. Приемане на Годишния Доклад за дейността на председателя на сдружението.
  6. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на сдружението.
  7. Освобождаване от отговорност на ръководството на Управителния съвет на сдружението.
  8. Избор на контрольор на касата.
  9. Сътрудничество с Европейската мрежа от съвети за устойчиво строителство - представяне на проект за подпомгане на правителството в процеса на разработване на национална стратегия за реновиране на сградния фонд, както и планираните дейности на BGBC за 2015г.

            Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Крум Попов” № 14, ет. 1

            Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Поканата можете да свалите от тук