ПОКАНА за свикване на Общо Събрание - 23.04.2014

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание - 23.04.2014

До членовете на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие”

 

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел

„Български Съвет за Устойчиво Развитие

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Български Съвет за Устойчиво Развитие” със седалище – гр. София, ул. “Крум Попов” № 14, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23.04.2014г. (сряда) от 17.00 часа в Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет 3, Зала Изток,ул. Лъчезар Станчев №5, гр. София, при следния дневен ред:

  1.  Отриване на  събранието и приветствие към членовете на BGBC от председателя на Съвета арх. Георги Коларов.
  2. Представяне на ръководещия събранието.
  3. Установяване на редовността на поканите, изпратени до членовете на сдружението във връзка с провеждането на Общото събрание и наличието на кворум за вземане на решения.
  4. Приемане на дневния ред на Общото събрание.
  5. Приемане на Годишния Доклад за дейността на председателя на сдружението.
  6. Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на сдружението.
  7. Вземане на решения  за промени в състава на Управителния Съвет на Сдружението.
  8. Освобождаване от отговорност на ръководството на Управителния съвет на сдружението.
  9. Избор на контрольор на касата.
  10. План за развитие на Сдружението за  2014 г.

            Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Крум Попов” № 14, ет. 1

            Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.