Български Съвет за Устойчиво Развитие организира ежегодна годишна конференция “Sustainability Forum Sofia - More than Green"

Български съвет за устойчиво развитие вярва, че концепцията за Устойчиво развитие е новата философия в развитието на обществото, основана на интеграция на социалните, екологически и икономически аспекти при приемане на решения в практическата дейност, насочени към осигуряване на живота и труда на бъдещите поколения. За да насочи вниманието на обществото към комплексните принципи за устойчиво развитие Български Съвет за Устойчиво Развитие стартира провеждането на ежегодна годишна конференция “Sustainability Forum Sofia –More than Green ”.

Конференцията цели ясно да дефинира основните политики и инструменти за устойчиво развитие и тяхното прилагане в частния, публичния и граждански сектор.

Ежегодно ще бъдат представяни модели и подходи за устойчиво развитие и планиране, стратегии за устойчиво градско развитие и инструментите за тяхното реализиране, методи за енергоефективно управление на сгради и съоръжения, както и финансов инженеринг за устойчиво развитие на градовете.

Конференцията ще насочи вниманието на посетителите към Европейското законодателство и практики в областта на околната среда и строителството. Ще бъдат разгледани новите изисквания за строежите, касаещи „устойчиво използване на природните ресурси” и „здраве и околна среда”, както и новото изискване в Европейската директива за строителните продукти за Екологични декларации на продуктите.

Ще бъдат представени първите пилотни проекти в България, сертифицирани по системата за сертифициране на устойчиви сгради DGNB

Участниците ще имат възможност да се срещнат с представители на държавната власт, политици, експерти в областта на устойчивото развитие и опазване на околната среда, международно признати професионалисти в сферата на архитектурата, регионалното развитие и градоустройството.

Българският Съвет за Устойчиво Развитие следва добрите европейски практики в областта на устойчивото строителство и има за цел да имплементира политиките и инструментите за създаване на интегрирани модели за устойчиво развитие.

Стремежът на Български Съвет за Устойчиво Развитие е отново да провокира интереса на архитекти, инвеститори, представители на държани и други институции и местни власти, производители, професионалисти и студенти и да популяризира постиженията в областта на устойчивото развитие и градско планиране сред всички участници в регионалното развитие и благоустройството на глобално, регионално и локално ниво.