BGBC и Агенцията за устойчиво енергийно развитие участват съвместно в семинар на тема „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници"

Българският съвет за устойчиво развитие е партньор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие в семинар на тема „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници”, проведен на 22 март в областна администрация Благоевград.

Семинарът има за цел да популяризира устойчивото развитие и енергийна ефективност и се посрещна с голям интерес от представителите на местната власт и неправителствени организации.

Семинарът беше открит от зам.-областния управител на Благоевград Бисер Михайлов и Кольо Колев - изпълнителен директор на АУЕР. Техническия директор на Българския съвет за устойчиво развитие инж.Иванка Ботева запозна присъстващите на семинара с презентация на тема „Принципите на устойчивото развитие и ролята на енергийната ефективност в устойчивите проекти”.

По време на събитието бяха представени плановете, управлението и контрола по енергийната ефективност, програми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници и нормативната уредба.

В семинара участваха и представители на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, Черноморския регионален енергиен център, както и съюза на производителите на екологична енергия в България. Присъстваха представители на областните и общинските администрации, на бизнеса, на търговците с енергия и на неправителствения сектор.