11-13.03.2015, 11-то издание на изложения и форум Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове, София

11-13.03.2015, 11-то издание на изложения и форум Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове, София

Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове

11-то издание на изложения и форум за Югоизточна Европа

11-13 март 2015, София

Организатор e Виа Експо, a BGBC e един от партньорите на събитието.

Изложенията ще представят най-новите технологии, чрез които може да се постигне устойчиво развитие в дългосрочен аспект.  Целта е да се насърчи тяхното по-широко прилагане, да се създадат партньорства и осъществи обмяна на опит. Събитието е място за среща на представители на бизнеса, общини и държавни институции, университети, изследователски центрове, браншови асоциации от цяла Европа.

Профил на изложителите

  • ЕЕ и ВЕ: енергийноефективни решения за отопление, охлаждане, вентилация, осветление; енергийноефективно строителство;възобновяема енергия – слънчева, вятърна, геотермална, хидро- и биоенергия, енергия от отпадъци, ресурсна ефективност и др.
  • Smart Cities (интелигентни градове): управление на енергия, интелигентни мрежи и съхранение на енергия, интелигентни сгради, осветление, ИКТ, е-мобилност, транспорт, реакция при извънредни ситуации в градски условия.

Форум

Лектори от европейски институции и асоциации ще разгледат въпроси, свързани със законодателството, финансови инструменти, технологични новости и добри практики. Интерес ще предизвика сесията  на Euroheat & Power „Бъдещето на топлоцентралите в Европа”.                                                                            

Осезаемите промени в климата, изчерпването на природните ресурси  и постигането на целите на ЕС насърчават страните от Югоизточна Европа да инвестират в нови технологии и да трансформират своите градски и енергийни системи.

В региона е налице голям потенциал за диверсификация на енергийния микс чрез използване на възобновяеми енергийни източници, като се гарантира по-голяма сигурност и независимост. Друг приоритет е подобряването на енергийната ефективност.

Транспорт, инфраструктура и сгради - това са ключовите области на приложение на информационните и комуникационни технологии в градовете.

 

Полезни линкове: Статистика 2014   Видео 2014    „ЕЕ и ВЕ“   „Интелигентни градове”  Е-бюлетин

Паралелни събития: „Save the Planet“(управление на отпадъци), „Save the Life” (управление и контрол при бедствия и аварии)

>> Повече информация на www.viaexpo.com