BGBC Академия създава нова магистърска програма "Устойчиво градско развитие"

BGBC  Академия създава нова магистърска програма "Устойчиво градско развитие"

Магистърската програма се реализира в партньорството на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” и ще започне в началото на 2014 г.

Това е първата магистърска програма в България  на тема "Устойчиво градско развитие" и ще разгледа детайлно компонентите на устойчивото градско развитие – градоустройство, икономика, енергийна ефективност, околна среда, мобилност, ресурси и процеси. Курсовете ще бъдат изготвени от лицензираните експерти на BGBC Академия  и ще включват теория и практика от местно и международно ниво. Като лектори са ангажирани експерти на BGBC Академия, хабилитирани преподаватели от ВСУ "Черноризец Храбър" и български и международни експерти от практиката

Допълнително в рамките на магистърската програма, участниците ще могат да придобият и световно признатата квалификация Green Building Professional, след обучение, проведено от BGBC Академия.

Устойчивото градско развитие е от ключово значение в периода 2014-2020 година за постигане на качествени промени, свързани с дълбоката реновация на сградния фонд. Изработването на стратегическите документи и интегрираните планове за възстановяване и развитие в духа на добрите европейски практики налага обучението на качествени експертни кадри, които да работят в областта на устойчивото градско развитие.

Магистърската програма "Устойчиво градско развитие" има за цел да доразвие и усъвършенства квалификацията на обучението чрез задълбочено изучаване на основните компоненти на устойчивото развитие: – градоустройство, икономика, енергийни процеси, околна среда, мобилност, ресурси и процеси.

Магистърската програма е насочена към  архитекти, урбанисти, инженери, експерти по градско развитие, представители на бизнеса и завършили студенти с интерес в тази сфера и представлява  идеална възможност за Вас и Вашите служители да получат нови знания и умения по най-актуалните теми свързани с устойчивото градско развитие.

Формата  на обучението е редовна и задочна, с продължителност 3 семестъра.

Акценти в обучението:

Магистърската програма "Устойчиво градско развитие" обединява студенти от различни области, които ще учат в мултидисциплинарни екипи, като ги активира да създават нови устойчиви решения за сложните процеси на промените, свързани с преминаването към устойчиво общество. Педагогическият подход се основава на интегрирането на преподаването и изследователската дейност и силната връзка с практическите резултати.

Извънаудиторна заетост:

Студентите в магистърската програма участват активно в майсторски класове, лекции на водещи световни учени и експерти от практиката, подготвят доклади за конференции, семинари, кръгли маси, вземат участие в уъркшопове, практики и стажове в наши и международни фирми и организации и др.

Практики и стажове:

На студентите се предлагат възможности за участие в задгранични стажове –в студентска мобилност по секторна програма "Еразъм", както и в краткосрочни практики в бизнес структури в страната.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите специалност "Устойчиво градско развитие" в магистърска степен на обучение могат да се реализират като експерти по устойчиво градско развитие в организации от частния и публичния сектор, в научни институти, в сферата на образованието, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда, както и в широк кръг от фондации и неправителствени организации, които имат стратегическо виждане за прехода към устойчивост

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Завършилите магистърска степен по "Устойчиво градско развитие" могат да продължат обучението си във ВСУ в образователна и научна степен "доктор".

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа.