Градът на бъдещето- Устойчивото градско развитие като важен фактор за успех

Градът на бъдещето- Устойчивото градско развитие като важен фактор за успех

За да живеем и работим заедно през 2050 година: Устойчивото градско развитие като важен фактор за успех.

 Нови градски структури

Системата за оценка за сертифициране на нови градски структури DGNB  съответства на основната концепция на DGNB и представлява най-модерният и ефективен продукт в света за превръщане на градовете в устойчиви чрез оценка на различните аспекти на урбанизираната среда – екологични, икономически, социални и културни. Оценява се  изпълнението на определени критерии за устойчивост в областите екология, икономика, социо-културни аспекти, качество на техническото изпълнение, качество на процесите и се изпозлва холистичен подход към аспектите околна среда, икономика и социално качество.

Системата за устойчиви градски структури включва всички критерии, характерни и за устойчиви сгради: от структурата на квартала до размерите на отворените обществени пространства, степен и гъвкавост на обитаване,  зелена мобилност и въпросите за поддръжка  и управление на сградите. Оценката обхваща площта между сградите в един градски квартал – пешеходни улици, велоалеи, пътища и зелени пространства. Нещо повече- разглеждат се концепции  от първостепенна важност като тези за енергията, водата и отпадъците. Както е направено в система за оценка на устойчиви сгради – и при системата за сертифициране на устойчиви градски квартали се прави оценка на жизнения цикъл за целия квартал.